Pokyny pro pokládání dlaždic

Doporučení pro pokládání dlaždic

Dobrou volbou je nechat si dlažbu položit odbornou firmou s dostatkem zkušeností. Zákazník s dostatkem zkušeností zvládne pokládku dlažby svépomocí.
Způsoby pokládky:
Obecná doporučení:
 • Volba správné techniky pokládky závisí na způsobu užívání dlážděné plochy, na existujícím nebo plánovaném druhu podkladu a také i na zručnosti pokládajícího.
 • Dlažbu nedoporučujeme pokládat při teplotách nižších než 5°C a nebo vyšší než 25°C.
 • Zabraňte kontaktu povrchu výrobku s cementem, nebo jinými materiály, které zabarvují.
 • Po položení dlaždice přijmou vlhkost ze základů a tím mohou vzniknout vlhké okraje, které při správném položení zase zmizí.
 • Při pokládce broušené teracové dlažby v exteriéru doporučujeme z hlediska bezpečnosti provést úpravu povrchu např. nalepením protismykových pásků, případně provést chemický nátěr, který zvýší protiskluzné vlastnosti.
 • POZOR! Dlaždice GRANEX® se nemohou pokládat na standardní dilatační terče (pouze na speciální terče s větší styčnou plochou a středovým terčíkem).
 • U všech typů pokládky dlažby je důležité dodržet spáry o rozměru 3-5 mm.
 • Více v tomto technickém listě na dalších stránkách.
 • POZOR! Pokud nebudou dodrženy doporučené postupy, nemusí být případná reklamace uznána.
  Pokládka veškeré dlažby TopTeramo do maltového či betonového lože
Jedná se o běžnou techniku pokládky. Používá se hlavně tehdy, když nemáme rovný podkladní beton, nebo když potřebujeme vytvořit spád. Podmínkou je mít již vybudovaný betonový podklad tloušťky 10-15cm do požadovaného spádu min 2%, který musí být řádně vyzrálý, soudržný a zbavený všech nečistot. Před pokládkou musí být podkladový beton vlhký, ale ne mokrý (navlhčení je důležité zvláště při vyšších teplotách). Na tento podklad se nanese 3-6 cm vrstva malty po pásech cca 50 – 60 cm. Můžete použít dřevěné hranolky jako pomůcku pro dodržení rovnoměrné tloušťky. Po vyjmutí dřevěných hranolků pásky vyplnit maltou a můžete začít pokládat dlaždice.
Pro lepší spojení se doporučuje nanést před položením dlaždice na maltové lůžko cementové mléko (=1kg cementu + 1 litr vody).
Pokládka do maltového či betonového lože Pokládka do maltového či betonového lože Pokládka veškeré naší dlažby na lepící tmel celoplošně
Před pokládkou je potřeba mít již vybudovaný betonový podklad tloušťky 10-15 cm do požadovaného spádu min 2%, který musí být řádně vyzrálý, soudržný a zbavený všech nečistot. Před pokládkou musí být podkladový beton vlhký, ale ne mokrý (navlhčení je důležité zvláště při vyšších teplotách). Při pokládce v exteriéru je potřebné použít flexibilní lepicí tmel.
Samotná pokládka celoplošným přilepením se provádí tak, že:
 • při lepení v interiéru se lepicí tmel v tloušťce 0,5 – 2 cm nanese na podkladní beton zubovou stěrkou (doporučená velikost zubu je 10x10mm) a na něj se následně pokládají dlaždice, které se dorovnají poklepem gumovým kladivem.
 • v exteriéru doporučujeme nanášet lepicí tmel v tloušťce 0,5 – 2 cm celoplošně a na něj se následně pokládají dlaždice, které se dorovnají poklepem gumovým kladivem.
Pokládka celoplošným přilepením Pokládka dlažby Mramorit® na štěrkové lože Pokládání plošné dlažby do štěrkového lože neboli do drtí je dlouholetým tradičním způsobem pokládky. Tento způsob pokládání se skvěle hodí do exteriéru na terasy, chodníky a různé jiné plochy sloužící k chůzi.
Tato metoda pokládky má několik nesporných výhod, mezi které určitě patří její příznivá cena, možnost snadno vyměnit poškozený kus a absence problémů s dilatačními pohyby. Tedy za podmínky, že dlažba bude pokládána se spárami. Pokládat dlažbu beze spár (tzv. na sraz) nedoporučujeme, protože při ní hrozí uštípaní hran a rohů dlažby. Dlažba položená na sraz navíc zadržuje vlhkost a ta může vést ke vzniku vápenných výkvětů. Proto volte rovnoměrnou šířku spár v rozmezí od 3 do 5 mm.
Alfou a omegou správného fungování je řádné zpracování všech podkladních vrstev počínaje zemní plání, přes nosnou vrstvu až po vrstvu kladecí. Většina pozdějších problémů s dlažbou totiž pramení z chybného nebo nedostatečného zpracování pokladu.
Prvním krokem je příprava u zemní pláně, kterou je třeba odkopat na výšku potřebnou pro uložení všech následujících podkladních vrstev. Abyste zabránili problémům s odvedením vody, zajistěte dostatečný vhodně nasměrovaný spád pláně. Platí, že minimální hodnota sklonu by měla činit aspoň 2%. Nesmírně důležité je zhutnění pláně třeba za pomoci vibrační desky. Tuhost pláně by měla dosahovat aspoň 45 MPa. Doporučení: Stabilitu dlážděné plochy proti bočním posunům zajistíte ohraničením obvodu dlážděné plochy pomocí obrubníků.
Máme-li pláň připravenou, můžeme začít s aplikací nosné vrstvy. Mocnost nosné vrstvy zvolte v rozmezí mezi 30 až 40 cm. Nanášení a zhutnění by my mělo probíhat po vrstvách o maximální tloušťce 20 cm. Tuhost nosné vrstvy by měla dosáhnout 60 MPa. Doporučujeme používat kvalitní drcené kamenivo frakce 8 – 16 mm nebo 16 – 32 mm s minimálním množstvím jemných částic, aby nic nebránilo odvedení vody.
Po položení nosné vrstvy následuje vytvoření vrstvy kladecí. Její mocnost by měla činit 2 cm. Doporučujeme použít drcené kamenivo frakce 2 – 5 mm. Nepoužívejte kámen s vysokým obsahem prachových částic ani prosívku. Kladecí vrstva se nehutní, ale je potřeba jí dobře srovnat.
Vlastní položení dlažby se pak provádí na urovnanou kladecí vrstvu. Postupujte vždy proti spádu dlážděné plochy. Následující řady pokládejte z již vydlážděných ploch.
Případným drobným barevným rozdílům mezi různými výrobními šaržemi zamezíte tak, že dlaždice budete odebírat střídavě z více palet.
Pro lepší usazení a pro dosažení konečné polohy poklepejte dlaždice gumovým kladívkem. Opět připomínáme pravidlo, že dlaždice je potřeba pokládat vždy s rovnoměrnou spárou o šířce 3 až 5 mm.
Dorovnání nestandardních rozměrů řešte dořezáním potřebného počtu kusů dlažby.
Po položení dlažby vyplníme spáry vmetením mramorové drti CAROLITH frakce 0,2 – 0,5 mm nebo křemičitého písku.
Dlažbu zásadně nehutníme pomocí standardní kovové vibrační desky.
Pokládka na pískové lože Pokládka na pískové lože Pokládka na pískové lože Pokládka na pískové lože Pokládka dlaždic Granex® a Granex® XL na štěrkové lože Postup při pokládce lehké jednovrstvé dlažby Granex® a Granex® XL do štěrkového lože se od pokládky dlažby Mramorit® liší tím, že mocnost kladecí vrstvy by měla činit 3 – 5 cm a použité drcené kamenivo pro kladecí vrstvu by mělo mít frakci 2 – 4 mm. Ostatní náležitosti pokládky jsou stejné. Pokládka na dilatační terče Pokládka dlažby Mramorit® na dilatační terče Tento způsob pokládky se používá na přesném podkladovém betonu s minimálním spádem podkladu 2%. Dlaždice se pokládají přímo na plastové dilatační terčíky. Případné nerovnosti je možno vyrovnat pomocí vyrovnávací podložky. Výhoda tohoto způsobu je v jednoduchém přístupu k izolaci při případné opravě. Při pokládce přímo na hydroizolaci, aby nedošlo k jejímu protržení, doporučujeme použít krycí fólii. Rovněž musí být zajištěn odvod vody základem nebo bokem, poněvadž by se dlaždice permanentní vlhkostí mohly poškodit (reakce cementu apod.). Okraje položené dlažby doporučujeme zajistit proti bočním posunům připevněním profilů z nerezového perforovaného plechu. Pokládka na dilatační terče Pokládka dlaždic Granex® a Granex® XL na dilatační terče
Tento způsob je určen pro pokládku dlaždic Granex®, Granex®XL u nichž hrozí riziko porušení dlaždic při zatížení. Pokládka se provádí na přesném podkladovém betonu s minimálním spádem podkladu 2%.
Dlaždice se pokládají přímo na speciální plastové dilatační terče. Tyto terče umožňují vyrovnat případné nerovnosti za pomoci čtyř závitových šroubů umístěných v rozích. Dále tyto terče ve srovnání se standardními terčíky podepírají dlaždici v rozích větší plochou, což napomáhá snížit riziko porušení dlaždice při zatížení. Přesto by mohlo při větším bodovém zatížení na střed dlaždice dojít k jejímu porušení (zlomení). Pro eliminaci rizika porušení dlaždice je nutné použít další terčík, který se umístí do středu dlaždice. Tento terčík je odlišný od terčíků umístěných v rozích dlaždice, jeho výška se koriguje vahou dlaždice (funguje jako pružina), což je potřeba ke správnému usazení dlaždice tak, aby byla podepřena v 5-ti bodech. Seřízení výšky tohoto terčíku se provádí za pomoci tmelu (např. MAMUT GLUE), jehož přebytek se po usazení dlaždice vymáčkne. Až tmel zatvrdne, bude dlaždice ideálně podepřena, čímž je riziko porušení při zatížení dlaždice minimální.
Místo tmelu je možné do středového terčíku použít vhodné lepidlo (flexibilní lepidlo na obklady a dlažby). Tímto lepidlem je rovněž možné zafixovat dlaždici v rozích na terčích (není nutné), avšak při případném rozebírání dlaždic může dojít k poškození terčů.
Výhoda tohoto způsobu pokládky je v jednoduchém přístupu k izolaci při případné opravě. Při pokládce přímo na hydroizolaci, aby nedošlo k jejímu protržení, doporučujeme použít krycí fólii. Rovněž musí být zajištěn odvod vody základem nebo bokem, poněvadž by se dlaždice permanentní vlhkostí mohly poškodit (reakce cementu apod.). Okraje položené dlažby doporučujeme zajistit proti bočním posunům připevněním profilů z nerezového perforovaného plechu.
Pokládka dlažby GRANEX® XL na dilatační terče Varianta pokládky, kdy je dlaždice podložena šesti terči, umožňuje jak pravidelné položení dlažby vedle sebe (na střih), tak také na vazbu, kdy jednotlivé kusy jsou proti sobě posunuty, přičemž se jedná o posun pravidelný o polovinu délky. Samotná aplikace se provádí na přesném podkladovém betonu opatřeným hydroizolační vrstvou s minimálním spádem podkladu 2%. Dlaždice se pokládají přímo na plastové dilatační terčíky. Terče klademe v rozích dlažby a také uprostřed delších stran. U terčů kladených ve středu delších hran ulomíme vymezovacími kolíky tak, aby nebránily položení dlažby. Případné nerovnosti je možno vyrovnat pomocí vyrovnávací podložky. Výhoda tohoto způsobu je v jednoduchém přístupu k izolaci při případné opravě. Při přímé pokládce terčů na hydroizolaci doporučujeme použít krycí folii tak, aby nedošlo k jejímu narušení. Důležitým faktorem pro správné fungování tohoto typu pokládky je zajištění bezproblémového odvodu vody.