Pokyny pro pokládání dlaždic

Pokládání dlažby

Následující řádky podávají základní doporučení, vycházející z našich zkušeností, a nenahrazují tak odborné znalosti aplikačních firem. Vlastní řešení je vždy nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám v místě stavby.

Před pokládkou dlažby

Při plánování před samotným nákupem dlažby věnujte čas a zvažte způsob aplikace. Dlaždice lze buď lepit, pokládat do drtí nebo na terče (podrobnosti viz níže). I při jednoduchých aplikacích je vhodné vypracovat plán. Věnujte vždy pozornost podloží, které musí správně odvádět vodu a odolávat dilatačním pohybům.

Při pokládce

Pokládku svěřte buď erudované odborné firmě nebo zkušenému řemeslníkovi.
Zákazník s dostatečnými zkušenostmi a dovednostmi zvládne pokládku dlažby i sám.

Důležitá upozornění

Nedodržení následujících doporučení může vést k odmítnutí reklamace v případě poškození dlažby.

Dlažbu vždy pokládejte s mezerou (spárou) o šířce 3–5 mm (v závislosti na rozměru dlažby, u větších formátů je třeba větší spára). Tím se předejde nepříjemnostem a rizikům, které by mohly vést k poškození dlažby.

Nepokládejte dlažbu při teplotách nižších než 5 °C nebo vyšších než 25 °C.

Zabraňte kontaktu povrchu dlažby s cementem nebo jinými zabarvujícími materiály.

Při skladování dlažby a manipulaci s ní se řiďte pokyny z předešlé kapitoly Balení, manipulace, skladování.

Dlaždice GRANEX® nelze pokládat na standardní dilatační terče. Použijte speciální terče s větší styčnou plochou a středovým terčíkem.
Dlaždice GRANEX® XXL nelze lepit celoplošně. Doporučený postup je bodové nebo pásové lepení, který je popsán v tomto technickém listu.

Další informace

Po pokládce dlaždice absorbuje vlhkost z podkladu, což může způsobit vlhké okraje. Tyto okraje však zmizí, pokud byla dlažba správně položena.

Při pokládce broušené teracové dlažby v exteriéru se doporučuje pro zvýšení bezpečnosti povrch upravit například nalepením protiskluzových pásků nebo aplikací chemického nátěru s protiskluznými vlastnostmi.

Způsoby pokládek:

 • do maltového či betonového lože (interiér i exteriér), mimo dlažby Granex XXL
 • na lepicí tmel bodově a celoplošně (interiér i exteriér)
 • na štěrkové lože (exteriér: terasy, chodníky a různé pochozí plochy)
 • na dilatační terče (exteriér: střešní terasy a balkony)

Pokládka dlažby TopTeramo do maltového či betonového lože

Jedná se o běžnou techniku pokládky. Používá se hlavně tehdy, když nemáme rovný podkladní beton, nebo když potřebujeme vytvořit spád. Podmínkou je mít již vybudovaný betonový podklad tloušťky 10-15 cm do požadovaného spádu min. 2 %, který musí být řádně vyzrálý, soudržný a zbavený všech nečistot. Před pokládkou musí být podkladový beton vlhký, ale ne mokrý (navlhčení je důležité zvláště při vyšších teplotách). Na tento podklad se nanese 3-6 cm vrstva malty po pásech cca 50–60 cm. Můžete použít dřevěné hranolky jako pomůcku pro dodržení rovnoměrné tloušťky. Po vyjmutí dřevěných hranolků pásky vyplnit maltou a můžete začít pokládat dlaždice.
Pro lepší spojení se doporučuje nanést před položením dlaždice na maltové lůžko cementové mléko (= 1 kg cementu + 1 litr vody).
 

Pokládka do maltového či betonového lože Pokládka do maltového či betonového lože

Pokládka dlažby Granex® a Granex® XL, Mramorit® a Mramorit® XL na lepicí tmel celoplošně

Před pokládkou je potřeba mít již vybudovaný betonový podklad tloušťky 10-15 cm do požadovaného spádu min 2 %, který musí být řádně vyzrálý, soudržný a zbavený všech nečistot. Před pokládkou musí být podkladový beton vlhký, ale ne mokrý (navlhčení je důležité zvláště při vyšších teplotách). Při pokládce v exteriéru je potřebné použít flexibilní lepicí tmel třídy C2TE S1.
 
Samotná pokládka celoplošným přilepením se provádí tak, že:
 
 • při lepení v interiéru se lepicí tmel v tloušťce 0,5–2 cm nanese na podkladní beton zubovou stěrkou (doporučená velikost zubu je 10 x 10mm) a na něj se následně pokládají dlaždice, které se dorovnají poklepem gumovým kladivem.
 • v exteriéru doporučujeme nanášet lepicí tmel v tloušťce 0,5–2 cm celoplošně a na něj se následně pokládají dlaždice, které se dorovnají poklepem gumovým kladivem.

Pokládka celoplošným přilepením

Při celoplošném lepení dlažby, schodových prvků a bazénových lemů velkých formátů (80 x 40 cm a větších) na betonový poklad dochází k riziku vzniku vnitřního napětí uvnitř dlaždice, které může vest ke vzniku mikrotrhlin.

Vnitřní napětí vzniká nestejnorodým rozvrstvením teploty v samotné dlaždici a v podkladu, ke kterému je přilepena.

Z těchto důvodů jako výrobce rozhodně nedoporučujeme lepit dlažby, schodové prvky a bazénové lemy velkého formátu celoplošně.

Řešením je bodové lepení dlažby a lepení na pásy v případě bazénových lemů a schodových prvků. Pro tyto účely jsme vyvinuli speciální lepicí maltu Klebemörtel, která umožňuje velmi jednoduchý způsob bodového a pásového lepení a současně je schopná eliminovat nerovnosti podkladního betonu přibližně do +/- 1 cm.   Hrubší konzistence lepicí malty Klebemörtel drží tvar, a díky této vlastnosti je pak snadné korigovat usazení dlaždice a její sklon. Pomocí gumového kladívka je možné stlačit vrstvu malty o 0,5 cm.

Nastavení přesahu okrajových dlaždic teras, schodových prvků a bazénových lemů

Lepení bazénových lemů GRANEX® XXL na přesný betonový podklad (+/- 1cm) – Lepení na pasy

Co to znamená „položit na pásy“?

Pokládka na pásy znamená, že každý bazénový lem je položen na několik pásů lepicí malty (viz detail 1).

Lepicí malta Klebemörtel je navržena tak, aby dlaždice na ní neplavala. Po položení lemu na lepicí maltu upravte jeho polohu a spád pomocí gumového kladívka. Klepáním je možné lepicí maltu stlačit na cca 0,5 cm (viz detail 2).

Detail 1

lepicí malta

Detail 2

lepicí malta stlačená na cca 0,5 cm

Rady a doporučení pro pokládku bazénových lemů

 1. Nejprve doporučujeme vše předem důkladně změřit a naplánovat.
 2. Nakreslete si alespoň jednoduchý plánek. Počítejte s prořezy a se spárami 3 -5 mm.
 3. Rozměry našich bazénových lemu je možné upravit přímo na staveništi a přizpůsobit konkrétním podmínkám.
 4. Při krácení dlažby myslete i na estetiku – Typ v případě, že si rozměry bazénů vyžádají krácení lemů, zvažte, zda upřednostníte zkrácení více dlaždic, aby opticky vypadali stejně (před krácením vše opět přeměřte a počítejte se spárou)
 5. Nejprve doporučujeme nalepit lemy v rozích bazénu, a to v závislosti na konkrétním řešení.

 

Informace, jak následně bazénové lemy zaspárovat, naleznete v kapitole Spárování

Lepení schodových prvků GRANEX XXL® na přesný betonový podklad (+/- 1cm) – Lepení na pasy

Pokládka schodových prvků

 Schodové prvky dodáváme v rozměru dlažby (80x40cm),
na přání zákazníka můžeme schodový prvek zkrátit na požadovaný rozměr. V těchto případech doporučujeme vše podrobně naplánovat před samotným nákupem. Schodové prvky TopTeramo je možné celkem snadno krátit přímo na staveništi pomocí řezacího stolu, nebo uhlové brusky s diamantovým kotoučem na beton. 

 1. Před samotnou pokládkou si vše naplánujte, změřte. Při plánování před zkracováním dlažby neopomeňte počítat se spárami 3-5 mm a v případě, že schodový prvek navazuje na zeď i s dilatační spárou cca 5 mm.
 2. maltu aplikujete na pasy viz náčrt. Lepicí malta Klebemörtel umožňuje případné výškové korekce přibližně do 2 cm
 3. Nejprve aplikujte nášlapné desky. Upravte jejich polohu a sklon.
 4. Při lepení podstupnice upravte její polohu tak, aby mezi ni a nášlapnými deskami vznikli spáry přibližně 3 mm.
 5. Informace, jak následně schodové prvky zaspárovat, naleznete v kapitole Spárování

Lepení dlažby GRANEX® XXL na přesný betonový podklad (+/- 1cm) – Bodové lepení

Při celoplošném lepení dlažby velkých formátů (80 x 40 cm a větších) na betonový poklad dochází k riziku vzniku vnitřního napětí uvnitř dlaždice, které může vest ke vzniku mikrotrhlin.

Vnitřní napětí vzniká nestejnorodým rozvrstvením teploty v samotné dlaždici a v podkladu, ke kterému je přilepena. 

Z těchto důvodu jako výrobce rozhodně nedoporučuje lepit dlažby velkého formátu celoplošně. V jiném případě může být reklamace zamítnutá.

Řešením je bodové lepení dlažby. Pro tyto účely jsme vyvinuli speciální lepicí maltu Klebemörtel, která umožňuje velmi jednoduchý způsob bodového a pásového lepení a současně je schopná eliminovat nerovnosti podkladního betonu přibližně do +/- 1 cm.

Hrubší konzistence lepící malty Klebemörtel drží tvar, a díky této vlastnosti je pak snadné korigovat usazení dlaždice a její sklon. Pomocí gumového kladívka je možné stlačit vrstvu malty o 0,5 cm.

Krok 1

Příprava podkladu

Podklad zbavený veškerých nečistot a prachu. Je nutné před pokládkou navlhčit. Podklad musí být vlhký, ne však mokrý (bez kaluží).

Krok 2

Navlhčení dlažby

Před vlastním lepením, zvláště při vyšších teplotách, doporučujeme před položením navlhčit spodní stranu dlažby.

Krok 3

Aplikace lepicí malty

Namíchejte lepicí maltu dle návodu. Pomocí zednické lžíce naneste osm „koblížků“ o velikosti pěsti, viz Detail 1.

Krok 4

Položení dlaždice

Dlažbu pokládejte se spárou. Pro správné nastavení spáry použijte vymezovací křížky 3 mm.

Dlažbu nepokládejte beze spár!

Krok 5

Korekce usazení dlaždice

Po položení dlaždice a stranové korekci pomocí vymezovacích křížků proveďte výškovou korekci pomocí alu-latě a gumového kladívka.   

Lepicí malta Klebemörtel umožňuje korigovat výškové rozdíly do 2 cm. Toho lze dosáhnout různým sklepnutím dlaždice, kdy malta je stlačena od 0,5 do 2,5 cm.

Detail 1: Nestlačená malta
Detail 2: Stlačená malta

Informace, jak následně bazénové lemy zaspárovat, naleznete v kapitole Spárování

Pokládka dlažby Mramorit® a Mramorit® XL na štěrkové lože

Pokládání plošné dlažby do štěrkového lože neboli do drtí je dlouholetým tradičním způsobem pokládky. Tento způsob pokládání se skvěle hodí do exteriéru na terasy, chodníky a různé jiné plochy sloužící k chůzi. Tato metoda pokládky má několik nesporných výhod, mezi které určitě patří její příznivá cena, možnost snadno vyměnit poškozený kus a absence problémů s dilatačními pohyby. Tedy za podmínky, že dlažba bude pokládána se spárami. Pokládat dlažbu beze spár (tzv. na sraz) nedoporučujeme, protože při ní hrozí uštípání hran a rohů dlažby. Dlažba položená na sraz navíc zadržuje vlhkost, a ta může vést ke vzniku vápenných výkvětů. Proto volte rovnoměrnou šířku spár v rozmezí od 3 do 5 mm.

 
Alfou a omegou správného fungování je řádné zpracování všech podkladních vrstev počínaje zemní plání, přes nosnou vrstvu až po vrstvu kladecí. Většina pozdějších problémů s dlažbou totiž pramení z chybného nebo nedostatečného zpracování pokladu.
 
Prvním krokem je příprava u zemní pláně, kterou je třeba odkopat na výšku potřebnou pro uložení všech následujících podkladních vrstev. Abyste zabránili problémům s odvedením vody, zajistěte dostatečný vhodně nasměrovaný spád pláně. Platí, že minimální hodnota sklonu by měla činit aspoň 2 %. Nesmírně důležité je zhutnění pláně třeba za pomoci vibrační desky. Tuhost pláně by měla dosahovat aspoň 45 MPa. Doporučení: Stabilitu dlážděné plochy proti bočním posunům zajistíte ohraničením obvodu dlážděné plochy pomocí obrubníků.
 
Máme-li pláň připravenou, můžeme začít s aplikací nosné vrstvy. Mocnost nosné vrstvy zvolte v rozmezí mezi 30 až 40 cm. Nanášení a zhutnění by my měly probíhat po vrstvách o maximální tloušťce 20 cm. Tuhost nosné vrstvy by měla dosáhnout 60 MPa. Doporučujeme používat kvalitní drcené kamenivo frakce 8-16 mm nebo 16-32 mm s minimálním množstvím jemných částic, aby nic nebránilo odvedení vody.
 
Po položení nosné vrstvy následuje vytvoření vrstvy kladecí. Její mocnost by měla činit 2 cm. Doporučujeme použít drcené kamenivo frakce 2–5 mm. Nepoužívejte kámen s vysokým obsahem prachových částic ani prosívku. Kladecí vrstva se nehutní, ale je potřeba ji dobře srovnat.
 
Vlastní položení dlažby se pak provádí na urovnanou kladecí vrstvu. Postupujte vždy proti spádu dlážděné plochy. Následující řady pokládejte z již vydlážděných ploch.
 
Případným drobným barevným rozdílům mezi různými výrobními šaržemi zamezíte tak, že dlaždice budete odebírat střídavě z více palet.
 
Pro lepší usazení a pro dosažení konečné polohy poklepejte dlaždice gumovým kladívkem. Opět připomínáme pravidlo, že dlaždice je potřeba pokládat vždy s rovnoměrnou spárou o šířce 3 až 5 mm.
 
Dorovnání nestandardních rozměrů řešte dořezáním potřebného počtu kusů dlažby.
 
Po položení dlažby vyplníme spáry vmetením mramorové drti CAROLITH frakce 0,2–0,5 mm nebo křemičitého písku.
 
Dlažbu zásadně nehutníme pomocí standardní kovové vibrační desky.

Pokládka na pískové lože Pokládka na pískové lože
Pokládka na pískové lože Pokládka na pískové lože

Pokládka dlaždic Granex®, Granex® XL a Granex® XXL na štěrkové lože

Postup při pokládce lehké jednovrstvé dlažby Granex®, Granex® XL, Granex® XXL do štěrkového lože se od pokládky dlažby Mramorit® a Mramorit® XL liší tím, že mocnost kladecí vrstvy by měla činit 3-5 cm a použité drcené kamenivo pro kladecí vrstvu by mělo mít frakci 2–4 mm. Ostatní náležitosti pokládky jsou stejné.

Pokládka na dilatační terče

Pokládka dlažby Mramorit® na terče

Tento způsob pokládky se používá na přesném podkladovém betonu s minimálním spádem podkladu 2 %. Dlaždice se pokládají přímo na plastové dilatační terčíky. Případné nerovnosti je možno vyrovnat pomocí vyrovnávací podložky. Výhoda tohoto způsobu je v jednoduchém přístupu k izolaci při případné opravě. Při pokládce přímo na hydroizolaci, aby nedošlo k jejímu protržení, doporučujeme použít krycí fólii. Rovněž musí být zajištěn odvod vody základem nebo bokem, poněvadž by se dlaždice permanentní vlhkostí mohly poškodit (reakce cementu apod.). Okraje položené dlažby doporučujeme zajistit proti bočním posunům připevněním profilů z nerezového perforovaného plechu.

Pokládka na dilatační terče

Pokládka dlaždic Granex®, Granex® XL a Granex® XXL na dilatační terče

Tento způsob je určen pro pokládku dlaždic Granex®, Granex®XL a Granex®XXL, u nichž hrozí riziko porušení dlaždic při zatížení. Pokládka se provádí na přesném podkladovém betonu s minimálním spádem podkladu 2 %.

Dlaždice se pokládají přímo na speciální plastové dilatační terče. Tyto terče umožňují vyrovnat případné nerovnosti za pomoci čtyř závitových šroubů umístěných v rozích. Dále tyto terče ve srovnání se standardními terčíky podepírají dlaždici v rozích větší plochou, což napomáhá snížit riziko porušení dlaždice při zatížení. Přesto by mohlo při větším bodovém zatížení na střed dlaždice dojít k jejímu porušení (zlomení). Pro eliminaci rizika porušení dlaždice je nutné použít další terčík, který se umístí do středu dlaždice. U dlaždic Granex®XXL se doporučuje použít terčíky dva. Tento terčík je odlišný od terčíků umístěných v rozích dlaždice, jeho výška se koriguje vahou dlaždice (funguje jako pružina), což je potřeba ke správnému usazení dlaždice tak, aby byla podepřena v pěti a dlaždice Granex®XXL v šesti bodech. Seřízení výšky tohoto terčíku se provádí za pomoci tmelu (např. MAMUT GLUE), jehož přebytek se po usazení dlaždice vymáčkne. Až tmel zatvrdne, bude dlaždice ideálně podepřena, čímž je riziko porušení při zatížení dlaždice minimální.
 
Místo tmelu je možné do středového terčíku použít vhodné lepidlo (flexibilní lepidlo na obklady a dlažby). Tímto lepidlem je rovněž možné zafixovat dlaždici v rozích na terčích (není nutné), avšak při případném rozebírání dlaždic může dojít k poškození terčů.
 
Výhoda tohoto způsobu pokládky je v jednoduchém přístupu k izolaci při případné opravě. Při pokládce přímo na hydroizolaci, aby nedošlo k jejímu protržení, doporučujeme použít krycí fólii. Rovněž musí být zajištěn odvod vody základem nebo bokem, poněvadž by se dlaždice permanentní vlhkostí mohly poškodit (reakce cementu apod.). Okraje položené dlažby doporučujeme zajistit proti bočním posunům připevněním profilů z nerezového perforovaného plechu.

Pokládka dlažby Mramorit® XL, GRANEX® XL a GRANEX® XXL na terče

Varianta pokládky, kdy je dlaždice podložena šesti terči, umožňuje jak pravidelné položení dlažby vedle sebe (na střih), tak také na vazbu, kdy jednotlivé kusy jsou proti sobě posunuty, přičemž se jedná o posun pravidelný o polovinu délky.

Samotná aplikace se provádí na přesném podkladovém betonu opatřeným hydroizolační vrstvou s minimálním spádem podkladu 2 %. Dlaždice se pokládají přímo na plastové dilatační terčíky. Terče klademe v rozích dlažby a také uprostřed delších stran. U terčů kladených ve středu delších hran ulomíme vymezovacími kolíky tak, aby nebránily položení dlažby.

Případné nerovnosti je možno vyrovnat pomocí vyrovnávací podložky. Výhoda tohoto způsobu je v jednoduchém přístupu k izolaci při případné opravě. Při přímé pokládce terčů na hydroizolaci doporučujeme použít krycí fólii tak, aby nedošlo k jejímu narušení.

Důležitým faktorem pro správné fungování tohoto typu pokládky je zajištění bezproblémového odvodu vody.